Урок: Unit: The Verb "To be" (Глаголът "съм")

Watch the video lesson on 'To Be'. (Гледайте видео-урока за глагола 'СЪМ')

1.1.


За по-лесно възприемане, видеото може да бъде включено на голям екран както е показано на картинката. 


   


Match the words in the left column with their meanings in the right column. 

Свържете думите от лявата колонка с техните значения в дясната колонка. 

 • mother
 • kitchen
 • pupils
 • school
 • today
 • grandmother
 • from
 • Brazil
 • football
 • fan
 • училище
 • фен
 • от
 • кухня
 • Бразилия
 • майка
 • баба
 • ученици
 • футбол
 • днес
1.2.

Match the words in the left column with their meanings in the right column. 

Свържете думите от лявата колонка с техните значения в дясната колонка. 

 • Sunday
 • car
 • pensil case
 • home
 • friend
 • here
 • cold
 • tonight
 • Bulgarian
 • pen
 • студено
 • тази вечер
 • приятел
 • дом
 • български
 • моливник
 • кола
 • химикал
 • неделя
 • тук
1.3.

Match the words in the left column with their meanings in the right column. 

Свържете думите от лявата колонка с техните значения в дясната колонка. 

 • desk
 • name
 • Bulgaria
 • right
 • married
 • English
 • teacher
 • женени
 • България
 • правилно, вярно
 • име
 • бюро
 • учител
 • английски

Write the short form (she's / we aren't etc.). (Напишете кратките форми). Използвайте правилно малки и главни букви. Внимание! Използването на единични кавички вместо апостроф автоматично ще направи Вашия отговор грешен. Също и поставяне на интервал по невнимание след или преди отговора.

2.1.

.

he is -

2.2.

.

they are -

2.3.

.

she is not -

2.4.

.

it is -

2.5.

.

I am not -

2.6.

.

you are not -

Write the full form (she is / we are not etc.). (Напишете пълните форми. Използвайте правилно малки и главни букви.)

3.1.

.

we aren't -

3.2.

.

I'm -

3.3.

.

you're -

3.4.

.

they aren't -

3.5.

.

it isn't -

3.6.

.

she's -

Put in the correct form - am, is or are. (Поставете правилната форма - am, is или are)

4.1.

.

The weather very nice today.

4.2.

.

I not tired.

4.3.

.

This case very heavy.

4.4.

.

These cases very heavy.

4.5.

.

The dog asleep.

4.6.

.

Look! There Carol.

4.7.

.

I hot. Can you open the window, please?

4.8.

.

This castle one thousand years old.

4.9.

.

My brother and I good tennis players.

4.10.

.

Ann at home but her children at school.

4.11.

.

I a student. My sister an architect.

Put in the correct form - am, is or are. (Поставете правилната форма - am, is или are)

5.1.

.

My shoes very dirty.

5.2.

.

My bed very comfortable.

5.3.

.

Your cigarettes in your bag.

5.4.

.

I not very happy today.

5.5.

.

This restaurant very expensive.

5.6.

.

The shops not open today.

5.7.

.

Mr Kelly's daughter six years old.

5.8.

.

The houses in this street very old.

5.9.

.

The examination not difficult.

5.10.

.

Those flowers very beautiful.

Choose the correct form. (Изберете правилната форма)

6.1.

.

Paris the capital of France.

6.2.

.

I interested in football.

6.3.

.

I hungry.

6.4.

.

It warm today.

6.5.

.

Rome in Spain.

6.6.

.

I afraid of dogs.

6.7.

.

My hands cold.

6.8.

.

Canada a very big country.

6.9.

.

The Amazon in Africa.

6.10.

.

Diamonds cheap.

6.11.

.

Motor-racing a dangerous sport.

6.12.

.

Cats big animals.

Complete the gaps with the following forms of "to be" - am, are, is. (Попълнете празните места с правилната форма на глагола "съм" - am, are, is)

7.1.

.

My mother in the kitchen.

7.2.

.

The pupils not at school today.

7.3.

.

Maria's grandmother from Brazil.

7.4.

.

I a football fan.

7.5.

.

It Sunday today.

7.6.

.

They in the car.

7.7.

.

His pencil case at home.

7.8.

.

you from Sheffield?

7.9.

.

I not your friend.

7.10.

.

Hey John! We here.

Make negative sentences with the verb "to be". Use only contractions. (Направете изреченията отрицателни. Използвайте само кратки форми с апостроф. Използвайте правилно малки и главни букви.)

8.1.

It is cold today.

It cold today.

8.2.

I am at home tonight.

at home tonight.

8.3.

They are Bulgarian.

They Bulgarian.

8.4.

There is a pen on the desk.

There a pen on the desk.

8.5.

My name is Peter.

My name Peter.

8.6.

We are from Bulgaria.

We from Bulgaria.

8.7.

That's right.

That right.

8.8.

They are married.

They married.

8.9.

She is an English teacher.

She an English teacher.

Make questions with the verb "to be". (Направете въпроси с правилната форма на глагола "съм")

9.1.

It is cold today.

cold today?

9.2.

I am at home tonight.

at home tonight?

9.3.

They are Bulgarian.

Bulgarian?

9.4.

There is a pen on the desk.

a pen on the desk?

9.5.

My name is Peter.

name Peter?

9.6.

We are from Bulgaria.

from Bulgaria?

9.7.

That's right.

right?

9.8.

They are married.

married?

9.9.

She is an English teacher.

an English teacher?